W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa ECOLOVE Sp. z o.o. w oparciu o projekt realizowany w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacja dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych kondycjonerów glebowych na bazie glaukonitu do zastosowań w produkcji roślinnej i podnoszeniu jakości gleb.

Zapytanie ofertowe

Aktualizacja:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/POIR-2.3.2/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. realizowanego przez ECOLOVE Sp. z o.o. w oparciu o projekt realizowany w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacja dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na zakup usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych kondycjonerów glebowych na bazie glaukonitu do zastosowań w produkcji roślinnej i podnoszeniu jakości gleb informuję, iż zmianie uległa treść załącznika nr 2, 3, 4, 5 do w/w zapytania ofertowego.
Poniżej formularze zmienionych załączników.
Termin złożenia oferty pozostaje bez zmian tj. 8 grudzień 2017 r.

Załaczniki ze zmienioną treścią

Załączniki wersja edytowalna

Uwagi zgłoszone do zapytania ofertowego